KULLANIM SÖZLEŞMESİ

 

GRİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

 

 

 

Madde 1 Taraflar ve Kapsam

 

İşbu Kullanım Sözleşmesi (“Sözleşme”), başta merkezi Ömer Avni Mah. İnönü Cad. No: 50/2 Beyoğlu İstanbul adresinde bulunan GRİ Finansal Teknolojiler Anonim Şirketi’nin (“GRİ”) işbu mobil uygulaması ile ilgili sair çevrimiçi veya elektronik platformlar ile ilgili masaüstü veya mobil uygulamaları veya söz konusu platform veya uygulamalara ait ilgili uygulama programlama arayüzleri (API) veya parçacıklar (widget) (hepsi birlikte Uygulama” olarak anılacaktır) ile Uygulama üzerinde yürütülen Hizmetleri kullanan kullanıcı (“Kullanıcı”) arasında bu kapsamda gerçekleştirilecek her türlü işlem, sözleşme ve ilişki kapsamında uygulanacaktır.

 

İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın Uygulama’dan faydalanması amacıyla kendisinden talep edilen bilgileri sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylamasıyla kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

 

Madde 2 Tanımlar

 

İşbu Sözleşme’de kullanılan ve aşağıda yer alan terimler, aşağıda belirtilen anlamlara sahiptirler.

 

Hizmetler”, Uygulama üzerinde GRİ tarafından Kullanıcı’ya sunulan yatırım fonları ve diğer sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler, emtia, döviz, kripto varlıklar ve benzeri diğer finansal piyasa araçlarına yönelik bilgi ve eğitim içeriklerini ifade eder.

 

Foneria Portföy”, Uygulama üzerinde sermaye piyasası mevzuatına tabi iş ve işlemlerin yapılması amacıyla hizmet sunan üçüncü taraf şirketi olan Foneria Portföy Yönetimi A.Ş.’yi ifade eder.

 

Fikri Mülkiyet Hakları”, Uygulama ve Uygulama’ya ilişkin API’lar, Kullanıcı verileri, veritabanları, know-how, yazılım, program ve uygulamalar, sistemler, akışlar, kaynak kodlar, grafik ve görseller, logolar, ikonlar, her türlü metin, ses veya görsel içerik ve sair unsurlara yönelik GRİ’nin hak sahibi olduğu telif haklarını, patent haklarını, faydalı model haklarını, marka haklarını, tasarım haklarını ve sair fikri, sınai ve ticari hakları (işbu hakları iktisap veya tescil etme hakkı dahil) ifade eder.

 

“Kişisel Veri(ler)”, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. “Kullanıcı”, Uygulama ve/veya Hizmeti kullanan gerçek kişiyi ifade eder.

 

Madde 3 Kayıt

 

1.     Kullanıcı, Hizmetleri kullanmak için işbu Sözleşme’ye uymayı ve Uygulama’ya kayıt olmayı kabul ve taahhüt eder.

2.     Kullanıcı, Uygulama’ya kayıt amacıyla, kendisinden talep edilen bilgi ve belgeleri doğru ve eksiksiz olarak beyan ve ibraz etmekle yükümlüdür.

3.     Kullanıcı, kayıt esnasında sunduğu bilgi ve belgelerde herhangi bir değişiklik olduğu durumlarda, durumu derhal Uygulama’nın ilgili sayfalarından veya böyle bir sayfanın bulunmaması durumunda e- posta ve sair uygun iletişim kanallarından GRİ’ye bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.     Kullanıcı GRİ tarafından belirtilen yöntemle GRİ'ye bildirimde bulunmak suretiyle kaydını iptal edebilir.

 

Madde 4 Kullanıcı Hesabının Yönetimi

 

1.     Kullanıcı, Uygulama’ya ilişkin tüm parolalarını (oturum açma parolası, API’lara ilişkin gizli bilgiler, gizli anahtar, doğrulama kodu, güvenlik kodu ve diğer herhangi parola ve bilgiler dahil) ve kullanıcı kimliklerini (oturum açma kimliği, hesap kimliği, açık anahtar, API anahtarı ve herhangi bir kimlik dahil) ayarlamaktan, yönetmekten ve gizliliğini korumaktan sorumludur. Kullanıcı, bunları üçüncü taraflara kullandırmamayı ve ödünç vermemeyi, üçüncü taraflar ile paylaşmamayı, üçüncü taraflarca değiştirilmesine izin vermemeyi veya üçüncü taraflara satmamayı kabul ve taahhüt eder.

2.     Kullanıcı, GRİ’nin, Kullanıcının kendi kullanıcı kimliği ve şifresini girdiği veya girmediği durumlar dahil olmak üzere yetersiz yönetim, hatalı kullanım, sızıntı, üçüncü taraflarca kullanım, şifre veya kullanıcı kimliğinin çalınması veya şifre veya kullanıcı kimliği ile bağlantılı veya bu bilgilerin kayıt edildiği e-posta adresi, şifre depolama hesabı vb. unsurlara yetkisiz erişim nedeniyle doğacak bir zarardan dolayı hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

3.     Kullanıcı, Uygulama’ya kayıtlı olduğu kullanıcı kimliği ve şifresi ile yapacağı her türlü iş ve işlemden ve bunların sonuçlarından/etkilerinden bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

4.     Kullanıcı, şifre veya kullanıcı kimlikleri çalındığında veya üçüncü bir tarafça kullanıldığında veya erişildiğinde bu hususu derhal GRİ’ye bildirecek ve GRİ’nin talimatlarına uyacaktır.

 

Madde 5 Hizmetlerin Kullanımı

1.     Kullanıcı, Hizmetleri kendi takdir ve sorumluluğunda kullandığını kabul ve beyan eder.

2.     Hizmetleri kullanmak için Kullanıcının sahip olması gereken bilgisayarların, mobil cihazların, yazılımların ve diğer ekipmanların, iletişim hatlarının ve diğer iletişim ortamlarının temin edilmesi, hazırlanması ve bakımı münhasıran Kullanıcının sorumluluğundadır.

3.     Kullanıcı, Hizmetlerin kullanımına yönelik bilgisayar virüsü bulaşmasının, yetkisiz erişimin ve bilgi sızıntısının önlenmesine ilişkin tedbirler gibi gerekli tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlü olup, bu hususlardan doğabilecek tüm zararlar münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

 

Madde 6 Hizmetler

1.    GRİ, Hizmetler’i aşağıdaki hükümler dairesinde sunacaktır:

 

i.Uygulama’nın ilgili sayfalarında serbest yatırım fonları hariç olmak üzere, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda (“TEFAS”) işlem gören yatırım fonlarına dair bilgiler yayınlanacaktır (“Fonlar”). Fonlara ilişkin tüzük, izahname ve yatırımcı bilgi formu ve benzeri temel belgeler ve künye gibi detay bilgiler ‘Fon Detay’ bağlantılarında sunulacaktır;

ii. GRİ, Fonları, münhasıran kendisinin belirleyebileceği belirli nesnel özelliklerini dikkate alarak farklı kategorilere ayırabilecektir.

iii. Kullanıcı, Fonları, Uygulama’da bulunan arama kısmından arayarak bulabilecektir ve Uygulama arayüzünde sağlanan özellikleri kullanarak filtreleme yapabilecektir.

iv. Kullanıcı dilediği Fonları Uygulama içerisinde takip edebilecektir.

v. Kullanıcı farklı Fonları hassaslık ve verimlilik kıstasları kapsamında karşılaştırabilecektir.

 

2.   Kullanıcı, Fonların katılma paylarına ilişkin alım satım, getiri, komisyon, yönetim bedeli, giriş çıkış komisyonu, performans bedeli ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Fonlara yatırım ile ilgili tüm hususların ilgili Fonun tüzük, izahname ve yatırımcı bilgi formuna tabi olduğunu ve bu hususlar bakımından GRİ ile Kullanıcı arasında herhangi bir sözleşme veya hukuki ilişki bulunmadığını, Kullanıcı’nın Uygulama üzerinden fon alım satımı, otonom portföy gibi hizmetleri almak istemesi halinde sermaye piyasası mevzuatı kapsamında işbu hizmetleri sunmaya yetkili olan Foneria Portföy’e yönlendirileceğini ve bu kapsamdaki hukuki ilişkinin ilgili mevzuata uygun şekilde Kullanıcı ve Foneria Portföy arasında kurulacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.   Kullanıcı, Hizmetler kapsamında bilgi sağlanan ve nesnel olarak kategorilendirilen Fonların TEFAS’ta sunulan bilgiler kullanılarak hazırlandığının ve sunulduğunun bilincindedir. Kategorilendirme ve filtreleme işlevleri Fonların belirli nesnel ölçütler ile gruplandırılması ve filtrelenmesinden ibaret olup, hiçbir şekilde portföy yönetimi, yatırım danışmanlığı veya yatırım tavsiyesi teşkil etmeyecektir ve bu şekilde yorumlanmamalıdır.

 

Madde 7 Yasak Haller

1.   Kullanıcı, aşağıda sayılan hal ve şartlardan herhangi birinin mevcut olması durumunda GRİ’nin herhangi bir ön bildirimde bulunmadan; Hizmetler’in kısmen veya tamamen kullanımını Kullanıcıya kısıtlamaya veya Kullanıcının kayıtlı hesabını askıya alma veya iptal etmeye ve aşağıdaki hal ve koşulların mevcudiyetine GRİ’nin münhasıran kendi takdiriyle karar vereceğini kabul ve beyan eder.

i.İşbu Sözleşme’nin ihlali veya ihlal etme riski taşınması.

ii. Kayıt kapsamında yanlış veya yanıltıcı bilgiler ile doğru ve geçerli olmayan kişisel veriler sunulması. iii.GRİ, Uygulama’nın veya işbu Hizmetin Fikri Mülkiyet Haklarını ihlal eden fiiller (doğrudan veya dolaylı olarak bu tür ihlale neden olan veya teşvik eden eylemler dahil olmak üzere).

iv. GRİ, GRİ’nin iştirakleri, ana şirketleri veya bağlı ortaklıkları veya GRİ ile bağlantılı diğer kuruluşların veya Hizmetlerin ticari sırları ve gizlilik hakları, onurları ve kişilik hakları, diğer hakları veya gizliliğe ilişkin menfaatleri doğrudan veya dolaylı olarak ihlal eden fiiller.

v. Sahtecilik, dolandırıcılık, vb. faaliyetlerde bulunma, saadet zincirleri başlatma veya başkalarını davet etme, suçlardan elde edilen geliri aktarma veya aklama veya buna dayalı hizmetleri kullanma gibi eylemler.

vi. Suç teşkil eden fiiller veya kamu düzeni ve ahlakına aykırı fiiller.

vii. Bilgisayar virüsleri ve diğer zararlı bilgisayar programları veya yazılımları dahil olmak üzere bilgi gönderme veya GRİ tarafından yönetilen sistem, sunucu, ağ veya diğer işlevleri yok etme veya engelleme veya gereksiz yere aşırı yük oluşturma fiilleri.

viii. Yazılım hatalarına, güvenlik açıklarına ve diğer hatalara neden olmak için GRİ veya işbu Hizmetler tarafından yönetilen sistemleri, sunucuları, ağları bozan fiiller.

ix. GRİ tarafından belirlenen veri kapasitesini aşan veri iletimi.

x. GRİ’nin işbu Hizmetleri yürütmesini engelleyebilecek enterferans eylemleri.

xi. Başka kullanıcı, GRİ veya GRİ iştirakleri, ana şirketleri veya bağlı ortaklıklarının varlıklarını tekrarlama saldırısı (replay attack) veya diğer ağ saldırıları veya teknikleriyle çalma fiili.

xii. Aynı kişi tarafından birden fazla Kullanıcı hesabı oluşturulması.

xiii. Bir hesabın birden fazla kişi veya üçüncü taraflar tarafından kullanılması.

xiv. Başka birinin (varsayımsal kişiler dahil) adıyla hesap açma.

xv. Bir hesabın üçüncü taraflara devir ve temliki. xvi.Kullanıcı’nın ölmesi, vesayet altına alınması, kısıtlanması

xvii.Kullanıcı’nın telefon, faks, e-posta, mesaj veya destek sohbeti gibi bir iletişim aracıyla GRİ veya GRİ çalışanlarına aşırı derecede kötü bir tutum göstermesi,

2.   Kullanıcı, GRİ’nin işbu madde kapsamında alacağı önlemlerin başta Hizmetlerin güvenliği ve GRİ’nin yasal mevzuat ile uyumu ve adli ve idari mercilerle birliği gibi amaçlarla olmak üzere GRİ’nin meşru menfaatlerinin bir gereği olarak kullanılacağı ve bu doğrultuda işbu önlemlerin uygulanması nedeniyle maruz kaldıkları zarar veya kayıplardan dolayı GRİ’nin sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

Madde 8 Hizmetin Askıya Alınması

1.   Kullanıcı, aşağıdaki hal ve şartlardan herhangi birinin mevcut olması durumunda, GRİ’nin Kullanıcıya önceden bildirimde bulunmaksızın Hizmetlerin kullanımını kısmen veya tamamen askıya alma hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder.

i.GRİ Abonelik Sözleşmesi’nde yer alan ilgili ücretin ödenmemesi.

ii. Hizmetlerle ilgili donanımların, sistemlerin ve yazılımların periyodik veya acil olarak incelenmesi veya bakımının yapılması.

iii. GRİ’den kaynaklanmayan nedenlerle kamusal iletişim hatlarının veya uygulama’nın birbirleri arasındaki iletişimi sağlayan hat veya sair imkanların kesilmesi.

iv. Hizmet, yangın, elektrik kesintisi, doğal afetler, savaş, siyasi değişim, grevler, pandemiler, yasa ve yönetmeliklerdeki değişiklikler gibi mücbir sebepler nedeniyle işletilemediğinde.

v. Bilgisayar korsanlığı (hacking) veya Uygulama’da bulunan varlıklarının çalınmasına yönelik girişimler olması

vi. Uygulama’da Hizmetin sağlanmasını engelleyen hatalar oluşması.

vii. Belirli Kullanıcı hesaplarının yetkisiz kullanımı gibi durumların soruşturulması.

viii. GRİ’nin, münhasıran kendi takdiriyle sona erdirme veya askıya almanın gerekli olduğuna karar vermesi durumunda.

 

2.   GRİ, münhasıran kendi takdiriyle, özellikle Uygulama’nın ve Hizmetlerin ve ilgili yazılım ve bilgi sistemlerinin güvenliğini sağlamak adına, şüpheli işlemler, giriş yapma denemeleri veya Hizmet kullanımıyla ilgili sair eylemlerin vuku bulduğuna karar vermesi veya bunlara ilişkin şüphe duyması halinde Kullanıcı hesaplarının bir kısmını veya tamamını, yatırma, çekme, talimat verme, pozisyon açma ve kapama dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir işleme ilişkin olarak geçici süreyle askıya alma hakkına sahiptir.

Kullanıcı, GRİ’nin işbu madde kapsamında aldığı tedbirler nedeniyle Kullanıcı’nın maruz kaldığı zarar veya kayıplardan dolayı GRİ’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını kabul ve beyan eder.

Madde 9 Fikri Mülkiyet Hakları

1.   Uygulama içerisindeki görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler de dahil olmak üzere GRİ’ye ait sistem ve yazılımın tüm mali, manevi ve ticari hakları GRİ’ye aittir. GRİ, Kullanıcı’ya Uygulama üzerinde Sözleşme süresi ile sınırlı, münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım hakkı (basit ruhsat) vermeyi kabul etmekte olup Kullanıcı’ya tanınan bu sınırlı kullanım hakkı GRİ’ye karşı, GRİ’nin başkalarına lisans verme hakkı başta olmak üzere diğer tüm haklarını serbestçe kullanmasını sınırlayacak şekilde yorumlanamaz.

2.   Kullanıcı, Uygulama’yı yalnızca işbu Sözleşme’de belirtilen kapsamda kullanacak olup bu hakkı ödünç veremez, kiralama gibi bedelli veya bedelsiz, hiçbir şekilde üçüncü şahısların (kişi, kurum, kuruluş şirket vb.) yararına sunamaz, kullandıramaz. Bu kapsamda Şirket tarafından Uygulama kapsamında kullanılan bilgi, içerik ve/veya yazılım ile paylaşılan verilerin kopyalanması, çoğaltılması ve/veya işbu Sözleşme kapsamında belirlenen faydalanmanın ötesinde kullanılması, dağıtılması, herhangi araçla iletilmesi, işlenmesi kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcı’nın Uygulama güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya Uygulama, GRİ ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, Uygulama’nın çalışmasını veya diğer kullanıcıların Uygulama’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sistem veya Uygulama’ya orantısız yük bindirmesi; Uygulama’nın kaynak kodlarına veya sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; Uygulama’nın çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, Uygulama veya GRİ sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır. Kullanıcı, yukarıda anılan yöntemlerle yahut sair şekillerde GRİ ve Uygulama ile rekabet etmeyeceğini, bu amaçla hareket eden üçüncü taraflara destek vermeyeceğini kabul eder.

3.   Uygulama’da yer alan hiçbir unsur, bunlarla sınırlı olmamak üzere başka bir mecrada yazılı, sözlü ve/veya elektronik olarak herhangi bir şekilde işbu Sözleşme kapsamında izin verilen kullanımlar haricinde yayımlanamaz ve/veya bunlara GRİ’nin onayı olmadan bunlardan veya bunlara erişim bağlantısı verilemez.

Madde 10 Sorumluluk Reddi

1.   HİZMETLER KAPSAMINDA YATIRIM FONLARI HAKKINDA BİLGİ SAĞLANMASI TEFAS’TA İŞLEM GÖREN YATIRIM FONLARINA AİT BİLGİLERİN KULLANICILARA SUNULMASINDAN İBARETTİR. GRİ, SÖZ KONUSU YATIRIM FONLARININ KURUCUSU, YÖNETİCİSİ VEYA SAİR SURETLE PERFORMANSINI ETKİLEYEN HERHANGİ BİR YETKİYE, İMKANA, SORUMLULUĞA VEYA SAİR BİR KONUMA SAHİP DEĞİLDİR, SÖZ KONUSU YATIRIM FONLARININ TEFAS’TA İŞLEM GÖRMESİ VEYA TEFAS İLE HUKUKİ VEYA TİCARİ İLİŞKİLERİ VEYA TEFAS’IN SÖZ KONUSU YATIRIM FONLARINA KARŞI KARARLARI VEYA EYLEMLERİ ÜZERİNDE HERHANGİ BİR YETKİYE, İMKANA, SORUMLULUĞA VEYA SAİR BİR KONUMA SAHİP DEĞİLDİR; GRİ HİZMETLER KAPSAMINDA YALNIZCA FONLARI “OLDUĞU GİBİ” UYGULAMA’DA LİSTELEMEKTE- DİR. BU DOĞRULTUDA GRİ, SÖZ KONUSU YATIRIM FONLARININ DEĞERİ, İŞLEVİ, İSTİKRARI, DALGALANMASI, TİCARİ ELVERİŞLİLİĞİ, PERFORMANSI, AMACA UYGUNLUĞU, İŞLEM HACMİ, LİKİDİTESİ VE KULLANIMI İLE TEFAS’IN HACMİ, LİKİDİTESİ, YATIRIM FONU TİCARETİNDEN DOĞAN VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ, BİLGİLERİN DOĞRULUĞU VE SAİR TEFAS TARAFINDAN SUNULAN HERHANGİ HİZMETLERE DAİR HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEZ VEYA AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUK DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR SORUMLULUK ÜSTLENMEZ.

2.   KULLANICI’NIN UYGULAMA’YI VE HİZMETLER’İ KULLANMASI VE BUNLARDAN YARARLANMASI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ YASAL, İDARİ ve CEZAİ SORUMLULUK İLE RİSK MÜNHASIRSAN KULLANICI ÜZERİNDE OLACAKTIR. KULLANICI UYGULAMA’NIN VE HİZMETLER’İN KULLANIMA İLİŞKİN OLARAK GRİ’DEN HANGİ NAM ALTINDA OLURSA OLSUN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE TALEPTE BULUNMAYACAĞINI; UYGULAMA’NIN KALİTESİNE, KUSURSUZ OLACAĞINA, KULLANICI’NIN TÜM BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYACAĞINA DAİR HERHANGİ BİR GARANTİ YA DA TAAHHÜT VERMEDİĞİNİ KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER. ŞİRKET, UYGULANACAK HUKUKUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, KAR KAYBI, ŞEREFİYE VE İTİBAR KAYBI, DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN UYGULAMA VE HİZMETLER’İN KULLANIMI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZI, CEZAİ ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. UYGULAMA VE HİZMETLER KAPSAMINDAKİ İÇERİKLER “OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTA OLUP BU KAPSAMDA GRİ’NİN BUNLARIN DOĞRULUĞU, TAMLIĞI VE GÜVENİLİRLİĞİ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUMLULUK YA DA TAAHHÜDÜ BULUNMAMAKTADIR. ŞİRKET, İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDA TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELLİ BİR AMACA VEYA KULLANIMA UYGUNLUK VEYA İHLALİN SÖZ KONUSU OLMAMASINA İLİŞKİN OLARAK AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR.

3.    FONERİA UYGULAMASINDA YER ALAN YATIRIM BİLGİ, YORUM VE TAVSİYELERİ YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR. YATIRIM DANIŞMANLIĞI HİZMETİ, YETKİLİ KURULUŞLAR TARAFINDAN KİŞİLERİN RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİ DİKKATE ALINARAK KİŞİYE ÖZEL SUNULMAKTADIR. BURADA YER ALAN YORUM VE TAVSİYELER İSE GENEL NİTELİKTEDİR. BU TAVSİYELER MALİ DURUMUNUZ İLE RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİNİZE UYGUN OLMAYABİLİR. BU NEDENLE, SADECE BURADA YER ALAN BİLGİLERE DAYANILARAK YATIRIM KARARI VERİLMESİ BEKLENTİLERİNİZE UYGUN SONUÇLAR DOĞURMAYABİLİR. BU BİLGİLERE DAYANILARAK YATIRIM YAPILMASI HALİNDE TÜM SORUMLULUK KULLANICIDADIR.

4.   Kullanıcı ile Uygulama’nın diğer kullanıcıları veya üçüncü taraflar arasında Hizmetler veya Uygulama’ya ilişkin olarak gerçekleşen işlemler, iletişimler, anlaşmazlıklar vb. Kullanıcı’nın sorumluluğunda çözüleceklerdir ve GRİ’nin bu tür konulardan hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.   Kullanıcı, bu Hizmetleri ve Uygulama’yı riski kendilerine ait olmak üzere kullanırlar. GRİ, Uygulama’nın Kullanıcı’nın bilgisayar donanımına ve ortamına uygunluğunu veya uyumluluğunu garanti etmez ve GRİ, Kullanıcı’ya ait donanım, yazılım, bilgi sistemleri, çevrimiçi erişim noktası ve ağı gibi ortamlardaki hatalar, bug’lar, sorunlar, tasarım, arayüz, bağlantı hataları, virüs bulaşması, ağ bağlantısının kesilmesi, elektrik kesintileri ve voltaj dalgalanması nedenleriyle ortaya çıkan Kullanıcıın hasar ve kayıplarından sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, Uygulama’ya erişimin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve internet servis sağlayıcısından kaynaklanan sebeplerle Uygulama’ya ve/veya Hizmetler’e erişememesi ve bunlardan tam ve eksiksiz yararlanamaması durumunda GRİ’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder. Kullanıcı, Uygulama’yı kullanması için gereken internet erişimi ve bundan kaynaklanabilecek ücret ve diğer sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.

6.   Kullanıcı, GRİ’nin Uygulama’ya virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Uygulama’dan yahut Uygulama’ya bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir.

7.   Uygulama’dan başka bir uygulamaya veya internet sitesine, veya başka bir uygulamadan veya internet sitesinden Uygulama’ya bir bağlantı sağlansa bile GRİ, TEFAS dahil olmak üzere Uygulama’dan başka bir mecrada yayınlanan bilgi, veri, promosyon, reklam, talimatlar, rehber veya diğer içeriklerden veya buradan elde edilen bilgilerden sorumlu değildir ve bu tür içerik ve bilgiler GRİ’nin beyanı veya taahhüdü teşkil etmemektedir.

8.   GRİ, Mahkemeler, Savcılıklar, Kolluk Kuvvetleri, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu gibi, ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri, adli veya idari makamlarının talebi veya emri üzerine Uygulama’da yapılacak değişiklikler, Uygulama’ya erişimin kısmen veya tamamen geçici veya kalıcı olarak durdurulması, Kullanıcı’nın için Hizmetler’in tamamının veya bir kısmının askıya alınması veya sonlandırılması durumlarından hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

9.   GRİ’nin, Kullanıcı tarafından yapılan işlemler sebebiyle idari soruşturmalara, yargılama süreçlerine, cezalara, yaptırımlara veya herhangi bir benzer duruma maruz kalması halinde, bu Kullanıcı GRİ’nin ceza miktarı, yargılama giderleri, avukatlık masrafı, faiz ödemeleri ve dolaylı zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere soruşturma, yargılama, ceza veya yaptırımdan kaynaklanan tüm kayıp ve zararlarını, tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

10.GRİ, yukarıdaki fıkralara rağmen Uygulama ve Hizmetler’in kullanımı ile ilgili olarak bir sorumluluğu doğması durumunda, ağır kusurlu olduğu haller haricinde, doğabilecek doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

Madde 11 Kişisel Verilerin Korunması

Kullanıcı’nın, işbu Sözleşme kapsamında GRİ’ye sağlayacağı/bildireceği kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat ile bu konudaki kararlar, rehberler ve ilkelere uygun olarak işlenecektir. Kullanıcı, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin aydınlatma metnini https://foneria.com.tr/page/gri-finansal-teknolojiler-anonim-sirketi-kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesine-iliskin-uygulama-aydinlatma-metni linkinden detaylı olarak inceleyebilecektir.

 

Madde 12 Sözleşmenin Değişikliği

Kullanıcı, GRİ’nin işbu Sözleşme’yi (Hizmetler ile alakalı olarak Uygulama’da yayımlanan kural ve düzenlemeler dahil olmak üzere) Kullanıcı’ya önceden haber vermeksizin münhasıran kendi takdiriyle değiştirme hakkına sahip olduğunu kabul eder ve bunun bilincindedir. GRİ işbu Sözleşme’yi değiştirdiğinde, değişiklikleri GRİ Uygulama’da yayımladığında, değişiklikler bildirilmiş kabul edilir. Değişikliklerin bildirilmesinin ardından, Kullanıcı Hizmetleri ve Uygulama’yı kullanmaya devam ettiği takdirde, Kullanıcı işbu Koşullarda yapılan değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

 

Madde 13 Sözleşmenin Devri

Kullanıcı işbu Sözleşme kapsamında sahip olduğu hakları veya yükümlülükleri GRİ’nin önceden alınmış yazılı onayı olmadan üçüncü kişilere devredemez veya temlik edemez.

Kullanıcı, GRİ’nin işbu Sözleşmede düzenlenen hak ve yükümlülükleri üçüncü kişilere devir veya temlik etmesine işbu madde ile peşinen onay vermektedir.

 

Madde 14 Bölünebilirlik

İşbu Koşulların herhangi bir maddesinin veya bölümünün, kanunlar ve sair yasal düzenlemeler ile bir mahkeme veya idari merci vb. kararı uyarınca hükümsüz veya geçersiz olarak kabul edilmesi durumunda, işbu Koşulların kalan hükümleri veya bölümü hüküm ifade etmeye veya geçerli kalmaya devam edecek ve tam olarak yürürlükte kalacaktır; ve GRİ ile Kullanıcı hükümsüz veya geçersiz addedilen hüküm veya bölümü, hukuken ve iktisadi olarak yürürlükte olacak ve önceki haline denk bir şekilde ihdas edilecek şekilde tadil etmeyi kabul ve taahhüt eder.

 

Madde 15 Uygulanacak Hukuk ve Yargı Yetkisi

 

1.   İşbu Sözleşme Türk hukukuna tabidir. Sözleşmeden doğan veya Sözleşme ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkta İstanbul Çağlayan mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidirler.

2.   Taraflar, GRİ’nin veri tabanlarının, sunucularında saklanan loglar ve kayıtların, Uygulama sayfalarının, her türlü elektronik dosya ve belgesinin, ticari kayıtlarının, ticari defterlerinin, faturalarını, fişlerinin, makbuzlarının, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi kapsamında geçerli, münhasır, kesin ve bağlayıcı deliller oldukları ile işbu hükmün aynı madde kapsamında delil sözleşmesi teşkil ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.